نمونه!

پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی…

چکیده کوتاه:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره مدرسه، چکیده: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: pdf
 • فرمت فایل اصلی: pdf
 • تعداد صفحه: 131
 • حجم: 1,334 کیلوبایت

چکیده:

امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه استان رضوی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی (از نوع همبستگی)، به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از منطقه 5 انتخاب شدند. تعداد نمونه 121 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده هوش هیجانی بار-ان و اضطراب اجتماعی جرابک و پرخاشگری آیزنک جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میان هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود داشت.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که:

1) بین هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).

2) نشان می دهد که بین هش هیجانی و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P=0/05).

3) نشان می دهد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری ارتباط معناداری وجود دارد (P=0/05).

واژه کلیدی: هوش هیجانی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

1-1 بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 فرضیه های تحقیق

1-5 تعاریف نظری مفاهیم

1-6 تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه هوش هیجانی

2-1 مفهوم هوش

2-2 تعاریف و مدلهای هوش هیجانی

2-3 مدل هوش هیجانی مایر و سالوی (1991-1999)

2-4 مدل هوش هیجانی گلمن (1998-1995)

2-5 مدل هوش هیجانی بار- ان (1997)

2-6 مولفه های خلق عمومی

2-7 مفهوم اضطراب اجتماعی

2-8 علایم و پیامدهای اضطراب اجتماعی

2-9 شیوع هراس اجتماعی

2-10 اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی

2-11 اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی

2-12 اختلال اضطراب اجتماعی و اگورافوبیا

2-13 اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب اجتماعی طبیعی

2-14 اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی

2-15 پایداری هراس اجتماعی از دیدگاه شناختی

2-16 تفاوتهای جنسی در اضطراب اجتماعی

2-17 شیوع، شروع و تأثیرات

2-18 ابعاد شناختی در اختلالات اضطراب اجتماعی

2-19 سبب شناسی هراس اجتماعی

2-20 حساسیت زدایی تدریجی

2-21 مواجهه

2-22 آموزش مهارتهای اجتماعی

2-23 نظریه های مربوط به اضطراب اجتماعی

2-24 نظریه های رفتاری اضطراب

2-25 مفهوم پرخاشگری

2-26 تعریف پرخاشگری

2-27 رویکردهای نظری پرخاشگری

2-28 موقعیتهای محیطی و پرخاشگری

2-29 عوامل خانوادگی و پرخاشگر

2-31 روند تحولی پرخاشگری

2-31 نوجوانی و پرخاشگری

2-32 ویژگیهای نوجوانان پرخاشگر

2-33 رویکرد ناکامی پرخاشگری

2-34 پیامدهای خشم

2-35 درمان خشم و پرخاشگری

پیشینه تحقیق

داخل کشور

خارج کشور

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 روش پژوهش

3-3 جامعه آماری

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری

3-5 ابزار اندازه گیری

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 توصیف داده ها

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 بحث و نتیجه گیری

5-3 پیشنهادات

5-4 محدودیتها

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوستها

پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بک

پرسشنامه پرخاشگری

فهرست جداول

فهرست نمودارها

کلیدهای جستجو

 • ارتباط هوش هیجانی با اضطراب
 • پایان نامه اضطراب اجتماعی
 • پایان نامه پرخاشگری دانش آموزان
 • پایان نامه ارشد مشاوره
 • پایان نامه مشاوره مدرسه
 • رابطه هوش هیجانی و پرخاشگری
 • علل پرخاشگری دانش آموزان
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار اُن
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی بک

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی،هوش اخلاقی و قانون مداری دانش آموزان شهرستان لاهیجان قالب: WORD تعداد صفحات: 28 دانش آموزان نیروهاي فعال جامعه محسوب می شوند؛ از آنجا که سرنوشت آینده کشور در دست آنان خواهد بود، بنابراین لازم است این افراد مسئول و متعهد تربیت شوند تا جامعه را…
 • چکیده کوتاه: دانش آموزان نیروهای فعال جامعه محسوب می‌شوند؛ از آنجا که سرنوشت آینده کشور در دست آنان خواهد بود، بنابراین لازم است این افراد مسئول و متعهد تربیت شوند دسته بندی: دانشگاهی » روانشناسی و روانپزشکی اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 28 حجم:…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره مدرسه، چکیده: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی…
 • چکیده کوتاه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 75 حجم: 165 کیلوبایت هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکار آ مدی دانشجویان در دانشگاه خوارزمی تهران مى باشد…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی با خودشکوفایی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین (مستقل) وخودشکوفایی…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کامل روانشناسی در 5 فصل و بدون پرسشنامه، مقدمه: با توجه به تعریف گلمن (1995)، از هوش هیجانی توانایی درک و پذیرش افکار، احساسات، و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی را می توان از مؤلفه های هوش هیجانی دانست.طبق نظر فیتنس (2001)، هوش هیجانی یا حداقل…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)، چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه کلیه دبیران و…
 • موضوع: پروژه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مقدمه: طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گوردن آلبورت، آبراهام مازلودکارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری و مبهرم انسان این است که نسبت…
 • پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی، هوش عاطفی، بسیار زیبا و کاربردی در 32 اسلاید دانلود پاورپوینت در مورد هوش هیجانی، هوش عاطفی، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هوش هیجانی (Emotional Intelligence) مقایسه IQ و EQ تفاوتEQ با IQ تاریخچه هوش هیجانی ابعاد 5گانه هوش هیجانی…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)، چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه کلیه دبیران و…
 • چکیده کوتاه: این پایان نامه نگاهی دارد به پدیده هوش که بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر است و قدرت سازگاری او با محیط را فراهم می آورد. واژه هوش کیفیت پدیده خاصی را که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست بیان می کند. دسته بندی: دانشگاهی » سایر…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی، در قالب فایل word و در حجم 150 صفحه. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 150 حجم: 655 کیلوبایت توضیحات: پایان نامه روانشناسی با…
 • چکیده کوتاه: پژوهشهای علمی، انفرادی در روان شناسی، اهداف پژوهش: هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان سلامت روانی است و هدف دیگر این پژوهش توجه به توانایی های غیرشناختی و نقش آن در سلامت روانی می باشد. دسته بندی: دانشگاهی » علوم تربیتی اطلاعات فرمت…
 • چکیده کوتاه: خانواده یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین واحدهای اجتماع بشری است پیشرفت شگفت انگیز دانش و فناوری و گسترش نظام های ارتباطی و اطلاع رسانی نه تنها به هبچ وجه از اهمیت خانواده نکاسته است بلکه اندیشمندان و سیاساتگذاران جوامع را ترغیب نموده تا بر مبنای بررسی…
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی عنوان: اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386 فصل اول: طرح تحقیق مقدمه … 4 بیان مسأله … 5 اهمیت و ضرورت تحقیق … 6 اهداف پژوهش … 7 – هدف…
 • چکیده کوتاه: هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 142 حجم: 2,400 کیلوبایت پایان نامه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 217 حجم: 494 کیلوبایت پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از…
 • چکیده کوتاه: مقدمه :‌انتقال از دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان موقعیتی استرسزاست. نمونه هایی از این استراسزاها عبارتند از: تغییر در ساختار، روابط با والدین و خانواده مخصوصا جدایی آنها، برقراری روابط جدید، یادگیری عادتهای درس برای محیط تحصیلی جدید، پذ… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات…
 • مقاله با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، در قالب pdf و در 12 صفحه، شامل: خلاصه مقدمه ادبیات تحقیق عملکرد تحصیلی هوش هیجانی توانایی های هوش هیجانی از…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Examining Leader-Member Exchange as a Moderator of the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity of Software Developers عنوان فارسی مقاله: بررسی…