نمونه!

پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی…

چکیده کوتاه:

فصل اول : کلیات تحقیقa. مقدمه (بیان مسأله) 1b. ضرورت 2c. اهمیت موضوع 2d. سوال اصلی 3…

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: doc
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 70
 • حجم: 440 کیلوبایت

فصل اول : کلیات تحقیق

a. مقدمه (بیان مسأله) 1

b. ضرورت 2

c. اهمیت موضوع 2

d. سوال اصلی 3

e. فرضیات 4

f. قلمرو 5

g. کلید واژه های اصلی 5

فصل دوم : ادبیات نظری

2-1) مروری بر ادبیات نظری 6

3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی 7

4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد 8

5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی 9

6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی 10

7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 12

8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 13

9-1) نسبتهای مالی 13

1-9-1- نسبتهای نقدینگی 14

2-9-1- نسبتهای فعالیت 14

3-9-1- نسبتهای اهرمی 15

4-9-1- نسبتهای سود آوری 15

تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی 16

1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی 16

2-10-1 – ب) کیفیت سود 17

3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای 20

11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی 24

12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری 24

13-1- افزایش اطلاعاتی 25

1-13-1- الف) اطلاعات مکمل 26

2-13-1- ب) اطلاعات موازی 26

3-13-1- اطلاعات بی اثر 27

بخش دوم:

1-2) پیشینه تحقیق 28

فصل سوم : روش تحقیق

1- جامعه آماری 36

2) نمونه آماری 37

3) اطلاعات مورد نیاز 38

1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی 38

2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 38

3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت 38

تجزیه و تحلیل فرضیه ها 40

اندازه گیری متغیرها 41

روش آماری 45

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تحلیل آماری 47

تحلیل و بررسی فرضیات 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق 60

خلاصه و نتیجه تحقیق 61

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات 63

پیشنهادات 64

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع تحقیق 65

فصل هفتم : ضمائم

ضمائم :

کلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند …دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

1. ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی

2. ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.

3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی

4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.

5. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

-سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بکارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یکی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیکه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت که نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

-استفاده کنندگان از این تحقیق :

استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشارکت وکارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

کلیدهای جستجو

 • پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: پروژه صورت های مالی بانک صادرات+فایل اکسل تجزیه و تحلیل صورت های مالی در پایان سال های 87-88-89 دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar تعداد صفحه: 26 حجم: 47 کیلوبایت مقدمه:‏ تا قبل از سال 1960 میلادی تفاوتهای‏ عمده‏ای میان روشهای حسابداری و…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه رابطه نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی نقدی در قالبdoc،ودر 73صفحه،قابل ویرایش،شامل:صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد. اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه … دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی:…
 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ چکیده: ‏ مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است. موضوع…
 • موضوع: پروژه مالی صورتهای مالی آستان قدس رضوی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب صورتهای مالی 1385 6 ترازنامه 8 صورت سود و زیان 10 سال مالی منتهی به 29/12/1385 10 صورت جریان وجوه نقد 12 سال مالی منتهی به 29/12/1385 12 صورت جریان وجوه نقد 13 سال مالی…
 • موضوع: مقاله نحوه ارائه صورتهای مالی به همراه پاورپوینت فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش) فهرست مطالب مقدمه‌ 1 دامنه‌ کاربرد هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ملاحظات‌ کلی‌ ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ تداوم‌ فعالیت‌ مبنای‌ تعهدی‌ ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ ارائه‌ اهمیت‌ و…
 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدمه : اهمیت سیستم گزارشگری ‌مالی در دولت‌ها و گرایش به گزارشگری مالی در بخش عمومی، با جهانی شدن موضوع به‌سازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی در این بخش افزایش یافته…
 • چکیده کوتاه: مقدمـه‌ فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اص…
 • مقدمـه فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب می کند. در این فرایند یکی از سیاستهای اص…
 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بین‌المللی مقدمه نسبت‌های مالی در یك دسته‌بندی كلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند. نسبت‌های نقدینگی كه كفایت و قدرت نقدینگی شرکت را در قبال بازپرداخت بدهی‌های كوتاه‌مدت مشخص می‌كند. نسبت‌های اهرمی كه…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 315 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 97 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی *استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388…
 • چکیده کوتاه: در این فایل پایان نامه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLCمورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره مدرسه، چکیده: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی…
 • چکیده کوتاه: مقدمه : افسردگی یکی از اختلالات روانی است که بین کودکان و نوجوانان نیز شایع است. تشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان موضوعی بالنسبه تازه است. طبق نظریه فروید و پیروان او، افسردگی مربوط است به کشمکش های وجدان اخلاقی (سوپرایگوی ) رشد یافته و چون طبق نظر……
 • چکیده کوتاه: چکیده: بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا در شهرستان اینچه برون می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از فروشندگان اتحادیه ی لوازم خانگی بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته…
 • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382، در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسئله،…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه دکترای پزشکی عمومی – بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری با بیماری پارکینسون دسته بندی: دانشگاهی » پزشکی اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 55 حجم: 5,725 کیلوبایت چکیده مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد.…
 • دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ‘تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC ‘ به همراه فهرست منابع، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنایی با موضوع تحقیق، 1-1- مقدمه دانلود پروپوزال و روش تحقیق…
 • پایان نامه با موضوع مقایسه معنای زندگی آزادگان با افراد عادی و ارتباط آن با سلامت روان آن ها، بسیار زیبا و کاربردی و در 37 اسلاید دانلود پاورپوینت پایان نامه با موضوع پایان نامه با موضوع مقایسه معنای زندگی آزادگان با افراد عادی و ارتباط آن با سلامت روان…
 • چکیده کوتاه: یکی از مهم ترین چالش های مدیران عصر حاضر در سازمان ها، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده بهینه نمی­شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را به…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانیدر قالب DOC،ودر 130صفحه،قابل ویرایش،شامل:اهمیت و ضرورت تحقیقدر رابطه با پرورش کودکان خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با کودکان … دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات…