نمونه!

پایان نامه بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در…

چکیده کوتاه:

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: DOC
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 366
 • حجم: 2,558 کیلوبایت

بیان مسئله:

انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است.درعرصه فن آوری های جدید وباارزش که می توان آن را «انقلاب صنعتی آینده» خواند، فناوری نانومی باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات سخن به میان آورد.

می توان گفت ابداعات فن آورانه( به ویژه در عرصه رسانه ها واطلاعات) جهان را به شمشیری دولبه مجهز کرده است که از یک سو پیام آور فضای عمومی جدیدی است که در آن افراد بشر فارغ از مرزها ومحدوده ها به یکدیگر پیوند می خورند وبه فرصت های استثنایی دست می یابند واز سوی دیگر آغاز گر شکاف دیگری میان فقرا واغنیاست فاصله میان دارندگان وفاقدان را بیشتر کرده است.

آنچه که مد نظر اغلب اندیشمندان وپژوهشگران است این است که تنها راه چالش پیروزمندانه ونیز مواجهه خلاقانه با پیامدهای این ابداعات نوین وتحصیل توانایی در پذیرش وبه کارگیری آنها، شناخت دقیق ساختار، توانمندیها وآثار وپیامدهای فن آوری های نوین است.

فناوری نانو در تمامی عرصه های صنعت، پزشکی، فیزیک والکترونیک و… خودنمایی می کند که به علت رشد روزافزون علم در عرصه های مختلف، تأثیر این علم در وسایل ارتباطی را می توان روز بروز بیشتر مشاهده کرد.نفوذ این فناوری درساخت ریز کامپیوترها ، ریزتراشدها وآنتن هاو باتری وابزارهای دیگر مورد نیاز در رسانه های ارتباطی نوید این را می دهد که در عصر جهان اطلاعاتی که سرعت وزمان بسیار باارزش ومهم تلقی می شوند ومرزبندی از بین رفته است وبا انبوه اطلاعات وداده ها روبروهستیم شایسته است که از حداقل مکان برای ذخیره سازی اطلاعات در کمترین زمان ممکن بهره مند شویم تا بتوانیم استفاده بهینه تر وحضور پویا وشایسته ای در عرصه جهانی داشته باشیم در جهان امروز برای همگام شدن در عرصه های توسعه ورقابت با دیگر کشورها نیازمند به دانش، صنعت وتکنیک هستیم امروزه انسان با بهره گیری از علوم مختلف نظیر سایبرتنیک دیجیتال سازی ونانو فناوری توانسته است روشهای کارآمد کنترل وبازخورد ارتباطات درارگانیسم های زنده، ماشین ها وساختارها رابدست آورد.

فن آوری نانودرسال 1959 توسط فانیمن با عنوان فضای زیادی درسطوح پائین وجود دارد ایده فن آوری نانو را مطرح ساخت ودرسال 1998 جورج وایت ساینر استاد شیمی دانشگاه هاروارد ذخیره اطلاعات را یکی از تحولات اساسی خواند که فن آوری نانو آن را ممکن خواهد ساخت او می گوید شما می توانید( باقطعات نانو) اطلاعات یک هزار لوح فشرده را در چیزی به اندازه یک ساعات مچی جمع آوری کنید با این کار می توان به کتابخانه مرجعی که برای کل زندگی لازم است دستیابی پیدا کرد این یکی از ایده هایی است که تعریف کیفیت زندگی رااندکی تغییرخواهد داد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت ورشد سریع استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی بخصوص نانومدیا در بین اکثریت جوامع ولزوما آشنایی باکارکردها وپیامدهای آن در جامعه به شناخت وبررسی پیدایش وظهور آن در علوم اجتماعی بپردازیم وباهوشیاری ودقت وسرعت بیشتری از آن استفاده کنیم.

اهمیت موضوع:

فن آوری های نوین همگام با انقلاب ارتباطات، مسائل گوناگون را در کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.از یک سو این فن آوری ها می تواند در راه خدمت به توسعه ملل جهان سوم به کاررود وبرای مبارزه با توسعه نیافتگی فقر، بیماری وبیسوادی تجهیز شود واز سوی دیگر

می تواند جهان سوم رابا این پرسش روبرو سازد که اولویتهای واقعی کدامند.

آیا این فن آوریهای نوین، وابستگیها را تقویت خواهد کرد ویا باعث تثبیت استقلال وخود کفایی خواهد شد؟

پژوهشهای به عمل آمده در این خصوص نشان داده است که فن آوری قادر است تغییرات بنیادی شدیدی را در ساختار سنتی کشورها ایجاد کند بنابراین، جهان سوم که هم در فقر اقتصادی وهم در فقر اطلاعاتی دست وپا می زند در زمینۀ تولید وحتی وارد کردن سخت افزارها ونرم افزارهای ارتباطی دچار مشکلات عدیده است آیا ناپذیرش وبه کارگیری این فن آوری ها با پیامدهای ناخوشایند اقتصادی- سیاسی واجتماعی روبرو نخواهد شد؟

آنچه که مد نظر اغلب اندیشمندان می باشد این است که تنها راه چالش پیروزمندانه ونیز مواجهه خلاقانه با پیامدهای این ابداعات نوین وتحصیل توانایی درپذیرش وبه کارگیری آنها، شناخت یقین ساختار، توانمندیها وآثار وپیامدهای فن آوریهای نوین (نانومدیا) است.

فن آوری نانومدیا که بسیار فراگیرتراز فن آوری های ارتباطی می باشد مجموعه ای ازرسانه های دیگر نظیر مولتی ریا وسایل ارتباطی دوسریه وتعاملی ودیجیتال وسایبر تنیک می باشد لذا با توجه به نفوذ فناوری نانو در ساخت این گونه وسایل ارتباطی واهمیت وگستردگی آن در به کارگیری از ابزار ارتباطی برآن شدیم تا بررسی وشناخت نانومدیا رادراین تحقیق مطرح سازیم.

با امید به این که با آگاهی وبهره گیری صحیح از این فناوری نوین در رشد وتوسعه انسانیت وبالندگی علمی کشور برخوردار شویم.

اهداف تحقیق:

انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است در عرصه فناوری های جدید وبسیار باارزش «فناوری نانو»می باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان نقش آن رااز جنبه های مختلف بررسی کرد لذا در عصری که ما آن را عصر اطلاعات وارتباطات می نامیم از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات نیز ناگزیریم نفوذ این فناوری در علم الکترونیک وساخت ریز کامپیوترها وریزتراشه هاو… نوید این را می دهد که بتوان از سرعت وزمان وتعامل بیشتر در به کارگیری فن آوری های نوین ارتباطی (نانومدیا) بهره مند شد وبرای همسو وهمگام بودن در عرصه جهانی لازم است هر چه بیشتر به نقش فناوری های نوین وپیامدهای آن آشنا شد وبا ارائه راه کارها(مختلف در استفاده مثبت و کارآمد از این رسانه نوین به رشد وبالندگی کشور کمک کرد بررسی جایگاه نانومدیا در این پژوهش شاید کمک ناچیزی جمعیت آگاهی وروشنگری افرادیکه دوستدار علم وآگاهی و رشد و پیشرفت هستند بنماید.

بنابراین این تحقیق درصدد بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی – فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه هستیم.

سوالات تحقیق:

1- آیا نانومدیا ازوسائل ارتباط جمعی می باشد؟

2- نقش نانومدیا در نحوه ارتباطات میان فردی چیست؟

3- تأثیر نانومدیا درمشارکت های اجتماعی وفعالیت های اجتماعی چگونه است؟

4- تأثیر نانومدیا در مشارکت های سیاسی وفعالیت های سیاسی چگونه است؟

5- چه رابطه ای میان نانومدیا وفرهنگ وجود دارد؟

6- آیا بین نوع ارتباطات اجتماعی وبه کارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

7- چه رابطه ای بین نانومدیا وجامعه نظارتی وجود دارد؟

8- نانومدیا وسایبرنتیک چه رابطه ای دارند؟

9- آیا بین دسترس به نانومدیا وگسترش جامعه اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟

10- نقش نانومدیا در ایجاد فضای مجازی( سایبر اسپیس) چیست؟

11- آیا بین احساس رضایت وخشنودی وبکارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

کلیدهای جستجو

 • پایان نامه بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی
 • فرهنگی
 • سیاسی آن درجامعه

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: بیان مسئله:انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است.درعرصه فن آوری های جدید وباارزش که می توان آن را «انقلاب صنعتی آینده» خواند، فناوری نانومی باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری…
 • چکیده کوتاه: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: apk حجم: 15,690 کیلوبایت قرآن: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر…
 • چکیده کوتاه: مقدمه واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست: الف) پیرو «دین یهود». ب) وابسته به «نژاد یهود». توجه به این تقسیم از آن جهت ضروری است که باید حریم پیروان آیین موسوی را از آنچه دامن یک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعی یهودیت را آلوده…
 • مقدمه واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست: الف) پیرو «دین یهود». ب) وابسته به «نژاد یهود». توجه به این تقسیم از آن جهت ضروری است که باید حریم پیروان آیین موسوی را از آنچه دامن یک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعی یهودیت را آلوده است، مبرا…
 • دانلود تحقیق در مورد بررسی سیر تکاملی هنر فلزکاری در ایران، از پیدایش اولین فلز تا برپایی حکومت هخامنشیان، در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، پیشینه تحقیق، جغرافیای ایران باستان، تاریخچه فلزکاری در ایران و جهان، مس دانلود تحقیق در مورد بررسی سیر تکاملی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی پیدایش اولین شهرهای تاریخ دسته: تاریخ فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 54 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید بخشی از مقدمه: به عقیده بسیاری از دانشمندان از جمله بارده 1، برنام هریزی شهری یا شهرسازی…
 • چکیده کوتاه: پیشگفتار :من مطمئن هستم شما خواننده گرامی تاکنون در خیابانها ، مدرسه ، محل تحصیل ، اتوبوسها ، استادیومهای ورزشی و یا پارکهای محل اطراف زندگیتان و یا سایر نقاط شهر حتماً با اشیاء و لوازم خراب شده و یا نوشته های مستهجن برخورد داشته اید و شاید…
 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده كودكان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها چكیده : موضوع این تحقیق (( بررسی عوامل موثر…
 • دانلود نقشه های مسجد جامع شوشتر، به همراه بیش از 170 صفحه مطالب آموزشی در خصوص معماری و روند پیدایش مسجدها. در قالب dwg و در 10 صفحه، قابل ویرایش+ در قالب doc و در 175 صفحه، قابل ویرایش… دانلود نقشه های مسجد جامع شوشتر، به همراه بیش از 170…
 • چکیده کوتاه: علل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیش گیری از آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 35 حجم: 125 کیلوبایت مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت…
 • چکیده کوتاه: دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی(فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحه: 15 حجم: 157 کیلوبایت دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی (فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)…
 • دسته: تاریخ و ادبیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 خط و پیدایش الفبا تاریخچه ی خط و پیدایش الفبا انسان با این که حدود یک میلیون سال پیش پا به عرصه ی وجود گذاشته ، اما فقط شش هزار سال است که سابقه ی…
 • چکیده کوتاه: اهمیت خاک- تعاریف- اجزای خاک- فرایندهای پیدایش خاک- عوامل کنترل کننده ی پیدایش خاک دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: PPT تعداد صفحه: 31 حجم: 3,986 کیلوبایت اهمیت خاک- تعاریف- اجزای خاک- فرایندهای پیدایش خاک- عوامل کنترل کننده ی پیدایش…
 • دسته: فقه،الهیات،معارف فرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مقاله جستاری درگرایش و پیدایش شیعه سخن نخست انسان زنده و پویا و تلاشگر با تكیه بر اندیشه هایش هویت می یابد و شناخته می شود نگرشی با تكیه بر كنش ها و واكنش ها و راه…
 • چکیده کوتاه: دانلود تحقیق در مورد مراحل پیدایش دانش ریاضی درقالبwordودر27صفحه،قابل ویرایش: مرحله اول مربوط به پیدایش آن در بابل است .یونانیان بعدهای طی تماس های روز افزانشان با بابلی ها که بعد از لشکر کشی های اسکندر به حد اعلاء خود رسیده بود تحت تاثیر ریاضیات آ دسته بندی:…
 • چکیده کوتاه: مقدمه: درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین…
 • مقدمه درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده…
 • چکیده کوتاه: پیشگفتار عصر جدید در آغاز قرن چهاردهم میلادی، عصر میانی یا قرون وسطی که از زمان سقوط روم حدود هزار سال طول کشیده بود، رو به پایان بود و رنسانس، یکی از بزرگترین جنبش‎های فرهنگی تاریخ، به تدریج جایگزینش می‎شد. رنسانس در سال‎های 1300 از ایتالیا آغاز شد…
 • پیشگفتار عصر جدید در آغاز قرن چهاردهم میلادی، عصر میانی یا قرون وسطی که از زمان سقوط روم حدود هزار سال طول کشیده بود، رو به پایان بود و رنسانس، یکی از بزرگترین جنبش های فرهنگی تاریخ، به تدریج جایگزینش می شد. رنسانس در سال های 1300 از ایتالیا آغاز…
 • چکیده کوتاه: دانلود تحقیق پیدایش پولدر قالب DOC،ودر 11صفحه ،قابل ویرایش،شامل:در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و …) تامین می‌شد ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد… دسته…