نمونه!

تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی، اهداف فرعی…

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع،

در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسأله

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

1-3-2- اهداف فرعی

1 -4- فرضیه های تحقیق

1-4-1- فرضیه اصلی

1-4-2- فرضیه های فرعی

1-5- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق

1-5-1- توانمند سازی کارکنان

1 -5-2- مدیریت کیفیت جامع

1-6- جامعه آماری

1-7- نمونه آماری

1-8- روش تحقیق

1-9- ابزار گردآوری داده ها

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-11- قلمرو تحقیق

1-11-1- قلمرو موضوعی

1-11-2- قلمرو مکانی

1-11-3- قلمرو زمانی

فصل دوم:

مبانی نظری

مقدمه

بخش اول

2-1- توانمند سازی

2-1-2- رویکردهای توانمندسازی

2-1-2-1- رویکرد رابطه ای یا چند بعدی

2-1-2-2- رویکرد روان شناختی

2-1-3- توانمندسازی روان شناختی

2-1-3-1- احساس معنی دار بودن

2-1-3-2- احساس خود کارآمدی

2-1-3-3- احساس خودتعیینی

2-1-3-4- احساس تأثیر

2-1-3-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران

2-1-4- پیش زمینه های توان مندی روان شناختی

2-1-4-1- ویژگی های شخصیتی

2-1-4-1-1- احترام به خود

2-1-4-1-2- کانون کنترل

2-1-4-2- محتوای کار

2-1-4-2-1- اطلاعات

2-1-4-2-2- پاداش

2-1-5- ویژگی های ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرآیند توانمندسازی

2- 1- 6 – سابقه تحقیقات انجام شده

2-1-7- تاریخچه توانمندسازی

2-1-7-1- عصر ماشین

2-1-7-2- اواخر دهه 1700 واوایل دهه 1800 : صنایع بومی و سیستم کارخانه

2-1-7-3- اواسط دهه 1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی

2-1-7-4- اواسط دهه 1900 عصر سیستم

2-1-7-5- دهه 1970 و 1980: نیاز به تغییرات بنیادین

2-1-7-6- دهه 1990: سازمان های امروزی و توانمندکننده

2-1-8- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی

2-1-9- موانع توانمندسازی

2-1-10- مزایای توانمندسازی

2-1-11- انتقادات نسبت به توانمندسازی

2-1-12- توانمندسازی و قدرت

2-1-12-1- قدرت

2-1-12-1-1- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چندبعدی

2-1-12-1-2- قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی

2-1-12-1-3- قدرت به عنوان یک بازی با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ

2-1-12-1-4- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی

2-1-13- پارادایم های قدرت

2-1-13-1- رویکرد عقلائی- کارکردگرا

2-1-13-2- رویکرد تکثر گرا

2-1-13-3- رویکرد تفسیری

2-1-13-4- رویکرد افراطی (رادیکال)

2-1-13-5- رویکرد پست مدرن

2-1-14- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغلی

2-1-15- تفاوت توانمندسازی و مشارکت کارکنان

2-1-16- مدل های توانمندسازی

2-1-16-1- مدل مک لاگان و نل

2-1-16-2- مدل وگت و مارل

2-1-16-3- مدل مالاک و کارزتد

2-1-16-4- مدل اسپریتزر

بخش دوم:

2-2- مدیریت کیفیت جامع

مقدمه

2-2-1- تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

2-2-2- سوابق تحقیق

2-2 -3- اهداف مدیریت کیفیت جامع

2-2-4- مفهوم مدیریت کیفیت جامع

2-2-5- مشخصات مدیریت کیفیت جامع

2 -2- 6- مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت جامع

2- 2- 7- مفهوم جامعیت

2 -2 -8 – سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

2-2-9- قوانین مدیریت کیفیت جامع

2-2-10 – مداخله مدیریت کیفیت جامع

2 -2 -11- مدیریت کیفیت جامع در عمل

2 -2-12 – نیازمندی های اساسی اجرای مدیریت کیفیت جامع

2-2 -13- نیروهای جلوبرنده (پیش برنده) درمدیریت کیفیت جامع

2-2 -14- نیروهای بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع

2-2 -15- تکامل مدیریت کیفیت جامع

2-2 -15-1- مدل های تکامل مدیریت

2-2- 15-2- تکامل مفهوم کیفیت

2- 2 -16- چهار انقلاب فکری مدیریت

2- 2 -16 – 1 – توجه و تمرکز بر روی مشتری

2- 2 -16 – 2 – بهبود مستمر

2- 2 -17 – مدیریت در سازمان های فرآیند محور.

2- 2- 18 – مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

2- 2- 18 -1. کلیات مدل اجرایی

2-2-18-2- تشریح اقدامات اجرایی

2-2-18 -2 -1 -اقدامات در مرحله توجیه مدیران

2-2-18-2-2 – تشکیل هسته کیفیت جامع

2-2-18-2-3- اقدامات اجرایی در مرحله بررسی

2-2-18-2-4- اقدامات اجرایی در ارتباط با تهیه برنامه کلان اجرایی

2-2-18-2-5- اقدامات اجرایی برای پیاده کردن برنامه کلان

2-2-18-2-6- تشکیل اداره اطمینان از کیفیت

2-2-18-2-7- بررسی عملکرد زیر سیستم های نظام مدیریت کیفیت جامع

2-2-19- وضعیت کنونی مدیریت کیفیت جامع

بخش سوم:

2-3- معرفی بیمه مرکزی ایران

مقدمه

2-3-1- بیمه چیست؟

2 -3 -2 – تاریخچه بیمه

2 -3 -3 – بیمه در دنیای امروز

2 – 3 -4 – تاریخچه بیمه در ایران

2 -3 -4 -1- تشکیل و موضوع

2 -3 -4 – 2- وظایف و اختیارات

2 -3 -4 -3- ارکان بیمه مرکزی ایران

2 -3 -5- نتیجه گیری

2 -4- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

3-1- روش شناسی تحقیق

3- 2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- روش نمونه گیری

3-5- روش جمع آوری داده ها

3-6- ابزار سنجش تحقیق

3-7- روایی و پایایی پرسش نامه

3-7-1- روایی

3-7-2-پایایی

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-9- روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق

3-9-1- آمار توصیفی

3-9-2- آمار استنباطی

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1- یافته های توصیفی

4-2- بررسی استنباطی داده ها

4-2-1- بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق (آزمون هم بستگی)

4-2-1-1- آزمون فرضیه اصلی

4-2-1-2- آزمون فرضیه های فرعی

4-2-2- آزمون میانگین یک جامعه

4-2-3- رگرسیون

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

5-1- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون هم بستگی پیرسون

5-2- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه

5-3- ارائه پیشنهادات

5 -3-1- پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق

5- 3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

5 -4- محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

عبارات کلیدی

 • رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع
 • تحقیق مدیریت کیفیت جامع
 • تحقیق توانمندسازی کارکنان
 • تحقیق استقرار مدیریت کیفیت جامع
 • مدیریت کیفیت جامع در سازمان
 • توانمندسازی کارکنان
 • تفویض اختیار
 • تحقیق کارکنان
 • پایان نامه مدیریت کیفیت جامع
 • مدیری

فرمت: doc

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه…
 • اهمیت مدیریت دانش و نقش آن در جامعه امروز امری بدیهی و غیر قابل انکار است. حجم بالای مقالات و کتبی که در این خصوص انتشار یافته است بر این امر صحه می گذارد. اما اجرایی و عملیاتی نمودن مدیریت دانش در صنایع تولیدی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است…
 • چکیده کوتاه: دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی، اهداف فرعی… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد…
 • چکیده کوتاه: دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 190 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکیده: تقاضاهای جدید برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق کاراترکردن عملیات و بهره گیری ازفن آوری جدید تعهد والتزام به ارائه محصولات و…
 • چکیده کوتاه: نظر به گسترش پیوسته سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی ،صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته…
 • دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان دسته: مدیریت ( مدیریت منابع انسانی) فرمت: پاورپوینت مقدمه: چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمانها…
 • چکیده کوتاه: دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحه: 18 حجم: 168 کیلوبایت دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان دسته: مدیریت ( مدیریت منابع انسانی) فرمت: پاورپوینت مقدمه: چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت…
 • چکیده کوتاه: پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه مربوط به توانمندسازی کارکنان را هم کارکنان پاسخ گفته¬اند. این پرسشنامه نیز با استفاده از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995، ص1464) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد موثر بودن (3گویه)، معنی داری (3گویه)، احساس شایستگی 0(3گویه) و حق انتخاب (خود تعیینی) (3گویه). دسته بندی:…
 • دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1- اطلاعات مربوط به دانشجو، 2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی…
 • تعداد صفحات: با فونت B nazanin 14 (فونت نگاشته شده) : 84 صفحه با فونت استاندارد 100صفحه فهرست: پیشگفتار مقدمه فصل اول: طرح مسئله 1- 1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- سئوالات تحقیق 1-4- اهمیت و ضرورت مسئله 1-5- اهداف پژوهش 1-5-1 هدف اصلی 1-5-2 اهداف فرعی 1-6- فرضیات تحقیق…
 • دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان، در قالب pdf و در 145 صفحه، شامل فصل اول: طرح تحقیق (کلیات)، فصل دوم: پیشینه پژوهش، فصل سوم: روش پژوهش، فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها، فصل پنجم دانلود تحقیق در مورد…
 • چکیده کوتاه: سازمان ها همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت ها ی کاری دارند ؛نیروی رقابتی جهانی، سازمان های امروزی را مجبور کرده است که بعد از ده ها سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش ها ی کاری جدید را در پیش بگیرند،…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 21237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 255 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 17 تهران چکیده: مدیریت دانش، کاملاً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند.…
 • چکیده کوتاه: مقاله مدیریت، خلاصه: استعاره’سازمان ابزار سلطه’را به ‘سازمان ابزار کیفیت زندگی سازمانی’ تغییر دهیم همه می دانیم با تشکیل جوامع انسانی و پیدایش سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی جهت رفع نیازهای انسانی، به مرور زمینه حکمرانی سازمانها بر افراد برون و درون سازمانی شدت یافت در همین…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management Practices Effects on Quality Performance and Innovative Performance عنوان فارسی مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری دسته: مدیریت…
 • چکیده کوتاه: پروپوزال آماده مدیریت، بیان مساله: امروزه چالش اصلی سازمان ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. بزرگترین هدف سازمان ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره آن به یک روش موفق در جهت اهداف استراتژیک سازمان است. استقرار مدیریت دانش فرصت مناسبی را…
 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 280 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود مقاله رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) *ضمیمه شدن پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بصورت رایگان چکیده: کیفیت زندگی کاری و عملکرد افراد از جمله مباحث…
 • چکیده کوتاه: مقاله بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر فرآیندهای خلق دانش در سازمان های خدماتی. (در چارچوب سنجه های عملکرد سازمان). در قالب pdf و در 15 صفحه. برای مشاهده فهرست و دانلود، روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل…
 • دسته: محیط زیست فرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان مقدمه بخش عظیمی از جنگل های جلگه ای استان گلستان در محدوده ای به طول 200 كیلومتر و عرض…
 • چکیده کوتاه: فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)، بررسی مبانی نظری و تعاریف و اهمیت ضرورت پرداختن به توانمند سازی و مدل ها و نظریه های مطرح شده در رابطه با این موضوع، بخشی از ابتدای متن: دنیای امروز دنیای سازمان هاست و چالش های محیطی عصر…