نمونه!

تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران،

در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصل

فرضیه های فرعی

تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق

توانمندسازی کارکنان

مدیریت کیفیت جامع

جامعه آماری

نمونه آماری

روش تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

فصل دوم:

مبانی نظری

مقدمه

بخش اول:

توانمندسازی

رویکردهای توانمندسازی

رویکرد رابطه ای یا چند بعدی

رویکرد روان شناختی

توانمندسازی روان شناختی

احساس معنی دار بودن

احساس خود کارآمدی

احساس خودتعیینی

احساس تأثیر

احساس داشتن اعتماد به دیگران

پیش زمینه های توانمندی روان شناختی

ویژگیهای شخصیتی

احترام به خود

کانون کنترل

محتوای کار

اطلاعات

پاداش

ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرآیند توانمندسازی

سابقه تحقیقات انجام شده

تاریخچه توانمندسازی

عصر ماشین.

اواخر دهه 1700 واوایل دهه 1800 : صنایع بومی وسیستم کارخانه

اواسط دهه 1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی

اواسط دهه 1900 عصر سیستم

دهه 1970 و 1980: نیاز به تغییرات بنیادین

دهه 1990: سازمان های امروزی و توانمند کننده

سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی

موانع توانمندسازی

مزایای توانمندسازی

انتقادات نسبت به توانمندسازی

توانمندسازی و قدرت

قدرت

قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چندبعدی

قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی

قدرت به عنوان یک بازی با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ

قدرت به عنوان یک علاقه فردی درمقابل یک علاقه اجتماعی

پارادایمهای قدرت

رویکرد عقلائی- کارکردگرا

رویکرد تکثرگرا

رویکرد تفسیری.

رویکرد افراطی (رادیکال)

رویکرد پست مدرن

تفاوت توانمند سازی و غنی سازی شغلی

تفاوت توانمندسازی و مشارکت کارکنان

مدلهای توانمندسازی

مدل مک لاگان و نل

مدل وگت و مارل

مدل مالاک و کارزتد

مدل اسپریتزر

بخش دوم:

مدیریت کیفیت جامع

مقدمه

تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

سوابق تحقیق

اهداف مدیریت کیفیت جامع

مفهوم مدیریت کیفیت جامع

مشخصات مدیریت کیفیت جامع

مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت جامع

مفهوم جامعیت

سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

قوانین مدیریت کیفیت جامع

مداخله مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع در عمل

نیازمندی های اساسی اجرای مدیریت کیفیت جامع

نیروهای جلوبرنده (پیش برنده) درمدیریت کیفیت جامع

نیروهای بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع

تکامل مدیریت کیفیت جامع

مدل های تکامل مدیریت

تکامل مفهوم کیفیت

چهار انقلاب فکری مدیریت

توجه و تمرکز بر روی مشتری

بهبود مستمر

مدیریت در سازمان های فرآیندمحور

مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

کلیات مدل اجرایی

تشریح اقدامات اجرایی

اقدامات در مرحله توجیه مدیران

تشکیل هسته کیفیت جامع

اقدامات اجرایی در مرحله بررسی

اقدامات اجرایی در ارتباط با تهیه برنامه کلان اجرایی.

اقدامات اجرایی برای پیاده کردن برنامه کلان.

تشکیل اداره اطمینان از کیفیت

بررسی عملکرد زیرسیستم های نظام مدیریت کیفیت جامع

وضعیت کنونی مدیریت کیفیت جامع

بخش سوم:

معرفی بیمه مرکزی ایران

مقدمه

بیمه چیست

تاریخچه بیمه

بیمه در دنیای امروز

تاریخچه بیمه در ایران

تشکیل و موضوع

وظایف و اختیارات

ارکان بیمه مرکزی ایران

نتیجه گیری

چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش جمع آوری داده ها

ابزار سنجش تحقیق

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

بررسی استنباطی داده ها

بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق (آزمون همبستگی)

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه های فرعی

آزمون میانگین یک جامعه

رگرسیون

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون

بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه

ارائه پیشنهادات

پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

محدودیتهای تحقیق

فهرست منابع وماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین.

پیوست ها

چکیده تحقیق:

تقاضاهای جدید برای بهره وری و مزیت رقابتی، از طریق کاراترکردن عملیات و بهره گیری ازفن آوری جدید تعهد و التزام به ارائه محصولات و خدمات کیفی و جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان ها را به خود مشغول ساخته است. از طرف دیگر امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترین دارائی های ما هستند» می باشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد، می تواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا کند و از وابستگی برهاند،

در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفیدترین و مؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود که به نحو شایسته، مباحث کیفیت را در بر دارد. بنابر این در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت هستند، می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمندسازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آن ها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمندسازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد و نشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند.

عبارات کلیدی

 • رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع
 • توانمندسازی کارکنان
 • استقرار مدیریت کیفیت جامع
 • مدیریت کیفیت جامع
 • تحقیق توانمندسازی کارکنان
 • تحقیق استقرار مدیریت کیفیت جامع
 • تحقیق مدیریت کیفیت جامع

فرمت: doc

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی، اهداف فرعی… دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند…
 • اهمیت مدیریت دانش و نقش آن در جامعه امروز امری بدیهی و غیر قابل انکار است. حجم بالای مقالات و کتبی که در این خصوص انتشار یافته است بر این امر صحه می گذارد. اما اجرایی و عملیاتی نمودن مدیریت دانش در صنایع تولیدی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است…
 • چکیده کوتاه: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: apk حجم: 15,690 کیلوبایت قرآن: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر…
 • دسته: بیمه فرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی تأمین (بیمه) در لغت: تأمین از ریشه (أمن) می باشد و در كتاب لسان العرب در ذیل كلمه ی «أمن» آمده است. أمن ضد ترس و امانت…
 • دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1- اطلاعات مربوط به دانشجو، 2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 357 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 450 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته بیمه ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران تعریف واژه بیمه واژة بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت…
 • چکیده کوتاه: پاورپوینت مدیریت، این فایل پاورپوینت دفاعیه یک پایان نامه دفاع شده در سال 1392 است. دانشجویانی که درس روش تحقیق و یا دفاع از پایان نامه دارند می توانند از این فایل استاندارد استفاده کنند. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل…
 • چکیده کوتاه: مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 22 حجم: 479 کیلوبایت مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا این تحقیق با هدف بررسی علمی «مدیریت دانش؛ ابزاری سودمند در…
 • دانلود تحقیق با موضوع الزامات استقرار مدل های کیفیت در سازمان ها، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: اگر چه استقرار مدل های کیفیت در سازمان ها برای تعالی سازمان ها ضروری است، ولی باید توجه داشته باشیم که فلسفه و هدف از…
 • دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان، در قالب pdf و در 145 صفحه، شامل فصل اول: طرح تحقیق (کلیات)، فصل دوم: پیشینه پژوهش، فصل سوم: روش پژوهش، فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها، فصل پنجم دانلود تحقیق در مورد…
 • دانلود تحقیق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان، در قالب doc و در 175 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: 1-1- مقدمه، 1-2- بیان مسأله، 1-3- ضرورت انجام پژوهش، 1-4- مدل مفهومی تحقیق، 1-5- اهداف پژوهش، دانلود تحقیق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 21237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 255 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 17 تهران چکیده: مدیریت دانش، کاملاً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند.…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management Practices Effects on Quality Performance and Innovative Performance عنوان فارسی مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری دسته: مدیریت…
 • چکیده کوتاه: پروپوزال آماده مدیریت، بیان مساله: امروزه چالش اصلی سازمان ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. بزرگترین هدف سازمان ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره آن به یک روش موفق در جهت اهداف استراتژیک سازمان است. استقرار مدیریت دانش فرصت مناسبی را…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان توانمندسازی سازمانی و روان شناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد . جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage عنوان فارسی مقاله: توانمندسازی سازمانی و روان شناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان توانمندسازی سازمانی و روانی (روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage عنوان فارسی مقاله: توانمندسازی سازمانی و روانی (روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد. دسته:…
 • دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: این تحقیق، کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمان های بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی ویژگی های عملی دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی مدیریت…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 207 پایان نامه کار شناسی ارشد MBA و مدیریت با عنوان شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران مقدمه با مطالعه و بررسی تحقیقات و متون مدیریتی مشاهده می کنیم ، مفهوم کیفیت زندگی کاری…
 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 280 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود مقاله رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) *ضمیمه شدن پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بصورت رایگان چکیده: کیفیت زندگی کاری و عملکرد افراد از جمله مباحث…
 • چکیده کوتاه: مقاله مدیریت، خلاصه: این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و اثرخودکارآمدی دربین کارکنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری ، کلیه کارکنان بخش تولید فرش غرب بوده که تعداد 55 نفراز…