نمونه!

مقاله تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی

دانلود مقاله تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی، در قالب pdf و در 11 صفحه. این مقاله یک تحقیق منطقی در مورد تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی را ارائه می دهد که هدف از آن، مطالعه سیستماتیک و

دانلود مقاله با موضوع تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی،

در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

تعریف موضوع

منابع انسانی

عواقب عدم مدیریت انسانی

بهره وری نیروی انسانی و عملکرد سازمان

بررسی و تحلیل داده های به دست آمده:

سازمان های مورد بررسی و نسبت پرسش شوندگان

آنالیز نتایج

نتیجه گیری

مقدمه مقاله:

این مقاله ، یک تحقیق منطقی در مورد تأثیر رویکرد سازمان نسبت به بهبود منابع انسانی در عملکرد سازمان های عمرانی را ارائه می دهد که هدف از آن، مطالعه سیستماتیک و بررسی چگونگی تأثیر توجه به عوامل مؤثر در عملکرد منابع انسانی بر کارآیی سازمان به عنوان یکی از اجزای کلیدی در ایران می باشد. بررسی فراز و فرودهای توسعه منابع انسانی نشان می دهد که امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها بیش از پیش نمایان گشته است. از این رو در عصر جدید، به انسان در مدیریت به عنوان سرمایه ای بی پایان و باارزش می نگرند. زیرا دیگر به خوبی روشن است که کاهش سرمایه بالنده اسنانی منجر به کاهش بهره وری و تولید می شود. به عبارت دیگر متفکران علم مدیریت بر این اعتقادند که کارکنان را باید مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری دانست و آن ها را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارآیی و نوعی سرمایه به حساب آورد. به منظور انجام این پژوهش، دو مرحله تحلیل و آماری ارائه شده است. در مرحله تحلیلی، لزوم توجه به منابع انسانی در سازمان ها و پی آمدهای عدم توجه به آن، مورد مطالعه قرار گرفته و در روش آماری، نظرسنجی انجام شده و نتایج کسب شده با استفاده از نمودارهای گرافیکی مورد بحث قرار گرفته اند. این رویکرد سیستماتیک می تواند منتج به ارائه راهکارهای قابل توجیه و عقلانی شود و عملاً جهت مدیریت و بهبود بهره وری عملکرد منابع انسانی و افزایش کارآیی سازمان مورد استفاده قرار گیرد . .

عبارات کلیدی

  • رویکرد بهبود منابع انسانی
  • بهبود منابع انسانی
  • عملکرد منابع انسانی
  • تحقیق کارآیی سازمان
  • روند بهبود بهره وری عملکرد
  • روند بهبود کیفیت و بهره وری
  • بهبود کیفیت و بهره وری سازمان
  • روند بهبود بهره وری عملکرد سازمان
  • تحقیق بررسی عملکرد سازمان

فرمت: pdf

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: